„KAWKA” to pilotażowy program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, skierowany do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związany z likwidacją niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których opracowano programy ochrony powietrza. Cel programu będzie osiągany poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5 i PM 10 oraz CO2.

Budżet programu – w formie dotacji ze środków NFOŚiGW – wynosi 400 mln zł (dla wszystkich wfosigw). Kwota udostępnionych środków dla poszczególnych wojewódzkich funduszy będzie stanowiła sumę alokacji dla obszarów z przekroczonymi emisjami (w których nastąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego lub poziomu docelowego benzo(a)piranu w pyle zawieszonym), a te będą  proporcjonalne do liczby ludności miast objętych wnioskiem.

Do programu mogą zostać zgłoszone przedsięwzięcia zlokalizowane na obszarze miast powyżej 10 000 mieszkańców. Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu ochrony Środowiska w Opolu zidentyfikowano następujące obszary spełniające podstawowe kryteria wyboru:

  • Opole;
  • Namysłów;
  • Głubczyce;
  • Kędzierzyn-Koźle
  • Kluczbork;
  • Zdzieszowice

natomiast wyniki za 2012 r. zdecydują, czy wymogi spełniać będą dodatkowo:

  • Prudnik;
  • Strzelce Opolskie.

Wojewódzki Fundusz może ogłosić nabór wniosków dla uprawnionych podmiotów, z chwilą opracowania regulaminu konkursu. W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi zapisów programu priorytetowego Fundusz w Opolu wystąpił z inicjatywą spotkania w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, celem ich wyjaśnienia. Następnie zostanie opracowany regulamin konkursu i ogłoszony nabór wniosków, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni m.in. na naszej stronie internetowej. Wobec braku możliwości udzielania w chwili obecnej jednoznacznych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Informacja pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Partnerzy